Nieuwe richtlijnen sinds 02/11 (update op 20/11)

Update op 20/11

Gezien de aanhoudende kracht van de corona-epidemie, heeft de regering op vrijdag 30 oktober opnieuw strengere maatregelen aangekondigd. Hier proberen wij een overzicht te geven van alle informatie die betrekking heeft op en relevant is voor psychologen binnen alle sectoren. De geestelijke gezondheidszorg is nu meer dan ooit essentieel en de hulpverlening moet dan ook maximaal verzekerd blijven. 

Individuele behandelingen door zorgprofessionals

Het uitgangspunt is dat elke vorm van begeleiding en behandeling zoveel mogelijk gewaarborgd moet blijven. Face-to-face contact blijft hier de norm, maar uiteraard dient men waakzaam te zijn bij personen die tot een risicogroep behoren en dient men zich steeds aan de basismaatregelen te houden. Zo dient de minimale afstand van anderhalve meter ten allen tijde bewaard te blijven en dient men de handen voldoende te wassen en te ontsmetten. Het is ook aangeraden om de ruimte voldoende te verluchten en ventileren. Indien mogelijk kan afwisseling met online afspraken nuttig zijn. Het opstarten van nieuwe behandelingen blijft mogelijk, rekening houdend met het bovenstaande.

Indien bepaalde methoden toegepast worden waarbij de anderhalve meter afstand niet bewaard kan blijven, wordt aangeraden een beschermschort- of jas te dragen. Bij het aanraken van materiaal dienen de handen steeds gewassen te worden. Reinig en desinfecteer na de behandeling steeds de oppervlakken en materialen.

Behandelingen met meerdere personen door zorgprofessionals

Ook hier geldt het uitgangspunt dat de zorg gewaarborgd moet blijven. Het respecteren van handhygiëne en social distancing blijft evenwel een vereiste. Idealiter worden dergelijke behandelingen in de buitenlucht georganiseerd. In functie van de beschikbare oppervlakte dienen groepen indien nodig kleiner gemaakt te worden, idealiter enkel onder vaste contacten. Het mengen van verschillende contactbubbels wordt dus afgeraden.

Het dragen van een mondmasker

Volgens de procedure voor de ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk van 26/06/2020, zijn psychologen in een privé praktijk niet verplicht een mondmasker te dragen wanneer de afstand van anderhalve meter continu behouden kan worden, al wordt het wel aangeraden. Psychologen werkzaam in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg zijn volgens de communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid wel verplicht een mondmasker te dragen bij de begeleiding van +12-jarigen.


Huisbezoeken

Preventieve gezondheidszorg mag aan huis gebeuren, al wordt aangeraden dit enkel te doen wanneer dit om bepaalde redenen niet anders kan. Ook hier moeten de hygiëne- en afstandsmaatregelen steeds gerespecteerd worden.

Wachtzalen

Het gebruik van wachtzalen dient tot een absoluut minimum beperkt te worden. U kan ook, voor zover u dit niet reeds deed, tekenen aanbrengen om aan te duiden aan uw patiënten/cliënten waar ze al dan niet mogen plaatsnemen, opdat de anderhalve meter afstand bewaard kan blijven. Zo kan u bv. lintjes bevestigen die verhinderen dat een persoon kan gaan zitten en op deze manier garanderen dat de personen enkel kunnen zitten op plaatsen waar de social distance-regels worden nageleefd. Het aanbrengen van pijlen op de grond kan bv. ook. Afwisselen van fysieke consultaties met video- of telefonische consulten kan helpen om te voorkomen dat patiënten elkaar in de wachtzaal kruisen.

Coaching & opleidingen

Opleidingen voor particulieren die niet online kunnen plaatsvinden, dienen geannuleerd te worden. Als bedrijven het toelaten kunnen business-to-business opleidingen doorgaan, mits het respecteren van de basismaatregelen en voor zover de business-to-business opleiding niet online kan worden georganiseerd. Coaching kan face-to-face wanneer de basismaatregelen gerespecteerd worden. Er wordt echter sterk aangeraden dit online te laten doorgaan.

Attesten voor verplaatsingen

Aangezien er binnen de huidige maatregelen geen beperkingen zijn wat betreft niet-essentiële verplaatsingen, is het niet nodig om uw patiënt/cliënt van een attest voor verplaatsing te voorzien. Wel moet rekening gehouden worden met de avondklok die nog steeds geldt. Men mag zich in Brussel en Wallonië slechts tussen 22u en 6u buiten begeven wanneer men hier dringende medische redenen voor heeft of gaat werken. Om problemen te vermijden worden noodconsultaties tussen deze uren best telefonisch of online georganiseerd.
Ingeval uw werk u niet toelaat om telewerk te doen, is uw werkgever er wel toe gehouden om u een attest/bewijs te bezorgen dat aantoont dat u niet kan telewerken en de verplaatsing naar uw werk moet maken (1).

Belangrijke info omtrent de teststrategie

Op dit moment geldt de regel dat mensen die een nauw contact gehad hebben met iemand die positief testte op COVID-19, maar geen symptomen vertonen, tien dagen in quarantaine moeten zonder zich te laten testen. Deze regel geldt voortaan niet meer voor de zorg- en welzijnssector, de jeugdhulpsector en personeel van scholen en diensten voor jonge kinderen. Voor de andere sectoren en beroepsgroepen waarvoor deze regel niet meer geldt: klik hier.

Richtlijnen voor zorgprofessionals na een hoog-risicocontact of een positieve test

Na hoog-risico contact met een bevestigd geval:
 • Indien de persoon asymptomatisch blijft, kan een test uitgevoerd worden op dag 5, bij  negatief resultaat mag het werk hervat worden na 7 dagen quarantaine.
 • Bij hoge uitzondering kan een asymptomatisch hoog-risico contact verder werken om de  continuïteit van de zorg te garanderen. Deze uitzondering geldt enkel voor asymptomatisch personeel zonder of met een negatief testresultaat.
Na een positieve test bij een zorgprofessional die asymptomatisch is:
 • Bij hoge uitzondering, maar enkel als alle andere maatregelen om een eventueel  personeelstekort op te vangen al genomen zijn, kan gevraagd worden om te komen werken. Er moet dan aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.
 • Daarenboven is het inzetten van COVID-positieve asymptomatische personeelsleden tijdens de isolatieperiode NOOIT toegestaan in de volgende omstandigheden:
  • Het testresultaat toont een hoge virale lading/lage ct-waarde (≤ 25)
  • Het personeelslid testte positief met een rapid antigen test
  • Het personeelslid voelt zich hier angstig/oncomfortabel bij
  • Het personeelslid wordt ingezet op een niet-COVID afdeling
Vraag zeker ook naar de specifieke richtlijnen hieromtrent bij uw werkgever.

1. Ministerieel Besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Terug


 
Deel deze pagina