Wat kan u doen als psycholoog indien u wenst te helpen tijdens deze coronacrisis (COVID-19)?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 26/03/2020.

Sinds de inwerkingtreding van de preventieve maatregelen die beogen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, probeert iedereen zijn steentje bij te dragen op zijn manier. Voor psychologen kan dit door het aanpassen van de manier van communiceren, door een gedragswijziging, maar eveneens door het ondersteunen van personen die lijden onder angst en de quarantainemaatregelen – uiteraard dit alles zonder de continuïteit van zorg in het gedrang te brengen.

Het is ons overigens gemeld dat een aantal psychologen interesse vertonen om hulp te bieden aan diegenen die rechtstreeks geraakt zijn door het coronavirus, zoals de zieken, hun naasten, maar evenzeer de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep.

Indien u wenst te helpen en psychologische steun wenst te verlenen, maar u weet niet hoe, dan vindt u hieronder enkele acties die u kan ondernemen in uw hoedanigheid van psycholoog.

Draag bij aan de verspreiding van correcte en serene informatie

In een periode waar angst heerst, weten wij dat “fake news” circuleert. Onderzoek in de psychologie heeft aangetoond dat van zodra personen angstig zijn, zij een cognitieve bias vertonen, waardoor ze vatbaarder zijn voor het in aanmerking nemen en versterken van storende elementen. U kunt bijdragen aan de strijd tegen “fake news”. Binnen dit kader kan u beroep doen en verwijzen naar de officiële en objectieve informatie van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Spreek erover met kinderen

De quarantainemaatregelen raken ook kinderen, voornamelijk sinds de opschorting van de lessen en de recreatieve en sportieve activiteiten. Ondersteun de ouders opdat zij erover praten met hun kinderen door hen correcte informatie te geven, aangepast aan hun leeftijd. Ouders kunnen hun kinderen helpen om beter om te gaan met de stress en angst die de quarantainemaatregelen met zich meebrengen door te focussen op hun dagelijkse routine. Vergeet niet dat kinderen hun naaste volwassen beschouwen als rolmodellen wat betreft de manier waarop ze met deze situatie omgaan. Aarzel niet om ouders hieraan te herinneren.

Heeft u hulp nodig om erover te praten met kinderen? U kunt advies vinden op de website van UNICEF.

Bied uw tijd en luisterend oor aan voor diegenen die geraakt zijn door het coronavirus, de zieken, hun naasten, de zorgverstrekkers of de geïsoleerde personen.

De afgelopen dagen werden verschillende acties gelanceerd om psychologen die daarvoor interesse vertonen de mogelijkheid te bieden om diegenen die het moeilijk hebben te ondersteunen, waaronder onder andere het zorgverlenend personeel dat onder druk wordt gezet door de coronacrisis.

Wenst u deel te nemen aan één van deze acties? Dan vinden wij het belangrijk om met u de volgende in aanmerking te nemen aanbevelingen te delen:

  • Maak gebruik van teleconsultatie: Raadpleeg al onze adviezen om een goede teleconsultatie te verzekeren hier (onder voorbehoud van het niet van toepassing zijn van de voorwaarden die een fysieke consultatie rechtvaardigen, waarvoor zie hier).
  • Schat goed de waarde in van uw werk: Zich inschrijven voor vrijwilligersacties en een beetje van uw tijd besteden aan bijvoorbeeld diegenen die zich investeren voor het helpen van anderen, kan een evidentie lijken in deze moeilijke tijd, maar schat ook goed de waarde van uw tijd en werk in.
  • Geef uw actieplan aan en maak duidelijke akkoorden: Geef uw beschikbaarheden aan, het aantal teleconsultaties per persoon die u gratis kan verzekeren, de eventuele evolutie van een gratis opvolging naar een betalende opvolging (als u bijvoorbeeld voorziet om twee consulten gratis aan te bieden, waarna de volgende betalend worden, moet u dit duidelijk vermelden van bij het begin. Bij gebreke hieraan komt u mogelijks niet tegemoet aan uw verplichting van transparantie, waardoor het kan dat u de deontologische regels niet respecteert), de opvolging van uw consulten in geval van overmacht,…
  • Respecteer de deontologische code en uw waarden: Ondanks de moeilijke en uitzonderlijke tijden, is het belangrijk om de regels die u moet respecteren niet te vergeten, zelfs als vrijwilliger. Denk daarbij in het bijzonder aan het verzekeren van de continuïteit van zorg. Bijvoorbeeld, indien een patiënt/cliënt die u vrijwillig begeleidde en daarna betalend begeleidde volgens uw initiële akkoorden de therapie wenst verder te zetten na de coronacrisis, zal u dan in de mogelijkheid zijn om deze persoon te blijven ontvangen en de therapie voort te zetten? Heeft u de mogelijkheid voorzien om deze nieuwe patiënten/cliënten toe te voegen aan uw bestaand patiëntenbestand? Heeft u oplossingen voorzien om hulp te kunnen blijven verzekeren indien u geconfronteerd wordt met een situatie met te veel patiënten/cliënten? Dit zijn een aantal van de vragen die u zou moeten kunnen beantwoorden alvorens u zich lanceert in dergelijke acties.
  • Vermijd om te vervallen in het andere uiterste, met name in de werving van patiënten/cliënten en publiciteit: Het aanbieden van uw hulp en steun als psycholoog is heel bewonderenswaardig. Verlies uw rol evenwel niet uit het oog en vergeet niet dat het niet de gelegenheid is om publiciteit te maken of potentiële patiënten/cliënten te werven, wat – zelfs te goeder trouw – strijdig zou zijn met de deontologische regels (artikel 39 van de deontologische code, van toepassing op alle psychologen; en daarbovenop artikel 64 van de wet van 30 oktober 2018 specifiek van toepassing op de klinisch psychologen).
  • Informeer u bij uw beroepsverenigingen om goed ingelicht te zijn over uw mogelijke actiemogelijkheden en het kader ervan.

Andere aanbevelingen?

De andere aanbevelingen zijn nog steeds van toepassing en deze kunnen hier geraadpleegd worden.


 
Deel deze pagina