Informatie in het licht van de hernieuwingen voor 2021

Ik wil hernieuwen 

Ik wil mijn paswoord opnieuw instellen

Hieronder vindt u en antwoord op de vragen van de volgende thema's:

Hernieuwing

Waarom uw hernieuwing snel in orde brengen?

De hernieuwing kost 95 euro en indien u dit doet tussen 15 november en 31 december 2020, dan zal u ingeschreven zijn voor het hele kalenderjaar 2021. 

Elke inschrijving voor 31 december 2020 geldt voor het volledige kalenderjaar 2021, namelijk van 1 januari tot en met 31 december 2021.

Het is tot 15 januari 2021 mogelijk om te hernieuwen aan het bedrag van €95. Na 15 januari zal de inschrijvingskost met 15 euro verhoogd worden. Houd er echter rekening mee dat uw inschrijving begint op de datum van betaling en dus geen volledig jaar bestrijkt. Retroactiviteit is niet langer van toepassing. De inschrijving begint vanaf de datum van betaling tot het einde van het jaar. Bijvoorbeeld, u doet de betaling voor uw hernieuwing op 5 januari 2021, dan wordt u ingeschreven tegen het tarief van €95 vanaf 5 januari tot en met 31 december 2021.

Bij een hernieuwing vanaf 1 januari 2021 geldt de inschrijving vanaf de datum van betaling tot en met het einde van het jaar en zal dus zichtbaar zijn op het profiel van de psycholoog. Indien u uw betaling op 18 mei 2021 in orde brengt, betekent dit dat u ingeschreven bent van 18 mei 2021 tot en met 31 december 2021. Om voor het volledige jaar 2021 ingeschreven te zijn, is het dus noodzakelijk dat wij uw betaling ten laatste op 31 december ontvangen. 

Terug

U wenst uw certificaat en kaart via de post te ontvangen. Hoe kunt u dit bekomen?

Gezien de ecologische en economische impact van het systematisch versturen van de kaarten en certificaten, heeft de Psychologencommissie beslist om deze niet meer automatisch naar iedereen te versturen via de post.

U kunt uw certificaat wel gewoon downloaden vanaf uw persoonlijk profiel op onze website. Indien u toch nog een fysieke versie van het certificaat en de kaart wenst te ontvangen, dan moet u dit voortaan expliciet vragen. Hoe u dit moet doen, hangt ervan af of u uw hernieuwing online in orde brengt (via de module op onze website) of rechtstreeks via een overschrijving.

U brengt uw hernieuwing in orde via het onlineproces

Op het moment dat u het hernieuwingsproces online doorloopt, hebt u de mogelijkheid om aan te geven of u uw certificaat en kaart voor 2021 via de post wenst te ontvangen. Hiervoor wordt een administratieve kost van 10 euro aangerekend.

Bent u vergeten tijdens het onlinehernieuwingsproces aan te duiden dat u deze documenten via de post wil ontvangen of bent u van mening veranderd? Login u op uw profiel en bestel achteraf uw documenten.

U brengt uw hernieuwing niet in orde via het onlineproces

Brengt u uw inschrijving niet in orde via het onlinehernieuwingsproces maar rechtstreeks via overschrijving? Dan gaan we er standaard vanuit dat u uw certificaat en kaart niet via de post wenst te ontvangen. Indien u dit toch wenst, neem dan contact op met het secretariaat via info@compsy.be.

Terug

Hoe krijgt u online toegang tot uw certificaat en uw betaalbewijs?

U dient gewoon in te loggen op onze website om hier toegang tot te krijgen. Uw certificaat en uw betaalbewijs zijn immers toegankelijk via uw persoonlijk profiel.

Voor het kalenderjaar 2021 vindt u uw documenten terug in uw persoonlijk profiel van zodra uw hernieuwing succesvol is afgerond. U vindt daar ook uw documenten terug van de voorgaande jaren.

Terug

U hebt gevraagd om uw certificaat en kaart via de post te ontvangen? Wanneer kunt u deze verwachten?

Van zodra u de administratieve kost van 10 euro in orde hebt gebracht, bezorgen we uw gegevens aan de drukker die uw certificaat en kaart vervolgens laat opsturen via de post.

Let wel, gegevens worden gegroepeerd voor verschillende psychologen samen aan de drukker doorgeven. Het is dus zeker mogelijk dat het enkele weken duurt vooraleer u uw documenten in uw brievenbus krijgt.

Terug

U wil uw inschrijving niet hernieuwen. Hoe brengt u dit in orde en welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

U kunt op elk moment beslissen om u te laten schrappen van de Belgische officiële lijst van psychologen. Dit is zo bij wet vastgelegd[1].

Om uw schrapping aan te vragen, moet u het volgende document volledig invullen en opsturen naar het volgende adres. 

Psychologencommissie 
Kunstlaan 3
1210 Brussel

Indien u uw inschrijving niet hernieuwt, betekent dit dat:

 • u de titel van psycholoog niet langer mag dragen. Indien u dit toch doet, kunt u vervolgd worden voor titelmisbruik;
 • u niet meer verschijnt in de zoekfunctie op onze website. Deze zoekfunctie geeft de officiële lijst van psychologen van de Psychologencommissie weer;
 • uw cliënten mogelijks geen recht meer hebben op terugbetaling van hun sessies via de aanvullende ziekteverzekering van bepaalde mutualiteiten;
 • u niet langer bijdraagt aan de verdere professionalisering van het beroep.


Terug

De inschrijvingsbijdrage

Hoe wordt de Psychologencommissie gefinancierd?

Voor de financiering van de Psychologencommissie heeft de wetgever geen subsidies verstrekt, maar een rechtstreekse bijdrage van de psychologen die zich op de lijst laten inschrijven, zoals dat ook voor andere ordes en instituten gebeurt.

Zo voorziet artikel 37 van 8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van beroep, in uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog:
“De werkingskosten van de <Psychologencommissie> en de Tuchtraad en de Raad van beroep worden gedragen door de jaarlijkse bijdrage van de psychologen die ingeschreven zijn op de lijst bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 8 november 1993.”

Terug

Wat doet de Psychologencommissie met uw geld?

Om deze vraag te beantwoorden, nodigen wij u uit om het financiële verslag van de Psychologencommissie voor het jaar 2019 uit ons jaarverslag te nemen.

Wij kunnen u echter wel een niet exhaustieve lijst geven met de uitgaven van de Psychologencommissie:

 • Het personeel: de directrice, 3 medewerkers op de studiedienst, 2 medewerkers op de administratieve afdeling, 1 medewerker in communicatie en 2 griffiers ter ondersteuning van de tuchtinstanties oftewel 6.5 voltijdse medewerkers;
 • Tuchtinstanties: elk lid en elke voorzitter wordt betaald door middel van een penning naargelang van de tijd die hij of zij heeft gewerkt, gezien de meer dan 300 zaken die sinds de instelling van deze tuchtprocedure zijn of worden behandeld, brengt dit kosten met zich mee;
 • De leden van de werkgroepen, de Plenaire Zitting, het Bureau en de Voorzitter: de leden ontvangen een vergoeding voor hun verplaatsing en de voorzitter ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de Commissie heeft verricht, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit;
 • Externe deskundigendiensten: de Commissie doet regelmatig een beroep op externe deskundigen om juridisch advies of ondersteuning te krijgen, om te helpen bij haar boekhoudkundig beheer en om te zorgen voor tweetalige en grafische communicatie;
 • Technische leveranciers: de Commissie heeft een contract voor het technisch beheer en de ontwikkeling van haar website, database en andere contracten voor andere diensten, zoals het onlinebetalingssysteem, het systeem voor de verzending van nieuwsbrieven, ...;
 • De huurkosten van de kantoorruimte;
 • De kosten voor het versturen van gedrukte documenten: brieven en brochures;
 • De kosten van de post, telefoon en het internet.

Wenst u meer informatie over de verwezenlijkingen van de Psychologencommissie? Consulteer ons jaarverslag van 2019!

Terug

Waarvoor dient de inschrijving?

Officiële lijst van psychologen in België
We houden de officiële lijst van psychologen bij en stellen die ter beschikking van iedereen via onze website.

Uw Tuchtraad werd vernieuwd
De disciplinaire instanties spelen een belangrijke rol in de bescherming van de maatschappij en in het waarborgen van de waardigheid en de integriteit van het beroep. Hun bestaan boezemt vertrouwen in bij uw cliënten! In september 2020 werden er nieuwe verkiezingen gehouden en aan het eind van het jaar treden de leden aan.

Op zoek naar deontologische ondersteuning?
Onze studiedienst investeert in de oprichting van een kennis- en expertisecentrum voor psychologen via de ontwikkeling van themadossiers over wetgeving en jurisprudentie gerelateerd aan de wereld van de psychologie.

Ondersteuning in geval van inbeslagname van een dossier of insolventie
De Psychologencommissie staat aan uw zijde in geval van een rechtszaak of in geval van financiële moeilijkheden met behulp van onze mede-insolventiefunctionarissen.

Een verbetering van de zoekfunctie
Cliënten die de zoekfunctie op onze website gebruiken, die toegang geeft tot bijna 15.000 psychologen, hebben de zekerheid om contact op te nemen met een persoon die daadwerkelijk de titel van psycholoog mag dragen en onderworpen is aan de deontologische code. We werken momenteel aan de verbetering van onze zoekfunctie zodat uw cliënten u nog makkelijker kunnen terugvinden. Naast het professioneel werkadres zullen zij een psycholoog kunnen zoeken aan de hand van specifieke criteria’s.

Tools om u verder te ondersteunen

 • Een verbeterde database om het beheer van uw registratie te vergemakkelijken;
 • Een interface gewijd aan psychologen met specifieke teksten, in het bijzonder over de implementatie van de AVG (GDPR);
 • Een website met meer informatie, meer inhoud en meer mogelijkheden.

De Psychologencommissie, een gesprekspartner
In het belang van ons beroep smeden we steeds nauwere banden met verschillende organisaties en publieke instellingen. We werken ook samen met de regulerende organen van andere beroepsgroepen via het Platform Ordes en Instituten.

Terug

Hoe wordt de inschrijvingsbijdrage vastgelegd?

Onder de leden van de Plenaire Zitting wordt een schatbewaarder aangeduid die de jaarrekening opstelt en het budget begroot voor het volgende jaar. Hiervoor brengt de schatbewaarder zowel de projecten in rekening die worden gestemd in de Plenaire Vergadering, als verplichtingen die toekomen aan de Psychologencommissie.

Sinds vorig jaar moet onze instantie bijvoorbeeld rekening houden met nieuwe kosten die voortkomen uit een aantal recente wetswijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de conformering aan de GDPR.

Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Plenaire Zitting [2]. Op basis van dit budget beslist deze vervolgens over het bedrag van de inschrijving voor het komende jaar.


Dit bedrag wordt voorgelegd aan onze voogdijminister, de minister van Middenstand, die uiteindelijk de finale beslissing neemt.

Terug

Hoe kan u uw stem laten horen?

De Psychologencommissie wenst reeds meerdere jaren democratischer te werk te gaan, met name door de rechtstreekse verkiezing van de leden van onze Plenaire Zitting door en onder psychologen.

Samen met de beroepsverenigingen en het kabinet van onze voogdijminister David Clarinval werken we al enkele maanden aan een hervorming van de wet van 1993: dit project richt zich er voornamelijk op het organisatiemodel van de Psychologencommissie te herzien.

Deze hervorming zou tal van gevolgen hebben op verschillende aspecten van onze organisatie. Zo is het onder meer de bedoeling om de samenstelling van de Plenaire Zitting te laten verlopen via rechtstreekse verkiezingen door en onder de psychologen die op de lijst zijn ingeschreven. Deze en andere wijzigingen zouden een aanzienlijke investering van middelen met zich meebrengen, maar ook een verbetering en verdere professionalisering van onze organisatie.

De politieke situatie maakt het echter moeilijk, zo niet onmogelijk, om een concrete timeline te bepalen voor de goedkeuring van deze hervorming. Van zodra we meer nieuws hebben, brengen we u op de hoogte.

U kunt echter uw stem laten horen of op verschillende manieren betrokken raken.

Wenst u lid te worden van de Plenaire Zitting?

Om dit te doen, moet u lid zijn van een van de erkende beroepsverenigingen. Vervolgens zullen de leden van de Plenaire Zitting eind 2024 hun mandaat beëindigen en kunt u zich dus voor een mandaat kandidaat stellen. Voor meer informatie, klik hier.

Wenst u lid te worden van een tuchtinstantie?

Op 30 september 2020 werden de nieuwe leden van de disciplinaire organen verkozen voor een termijn van 6 jaar. Indien u lid wenst te worden van de disciplinaire organen, moet u deelnemen aan de volgende verkiezingen.

Wenst u als personeelslid bij de Commissie betrokken raken?

Op dit moment is de Commissie op zoek naar een nieuwe medewerker, meer informatie: https://www.compsy.be/nl/jobs

Wenst u te investeren in de Commissie als vrijwilliger of wilt u een project voorstellen?

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen via info@compsy.be om uw project of uw wensen als vrijwilliger voor te stellen. Wij danken u alvast voor uw betrokkenheid.

Terug

Het betalen van uw inschrijving van het jaar 2021 in 2020 vanuit fiscaal oogpunt

Om een volledig jaar van inschrijving te garanderen, nodigen wij psychologen uit om hun inschrijvingskosten te betalen voor 31 december 2020. Maar zijn er fiscale problemen bij de registratie van deze kosten? In één woord, nee.

Na contact te hebben opgenomen met belastingspecialisten en de FOD Economie, hebben we een kort artikel geschreven waarin de verschillende scenario's en oplossingen worden voorgesteld.

Klik hier om het te lezen.

Referenties

[1] Art. 2 § 3 van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.

[2] Art. 37 § 2 van het Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot bepaling van de voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van beroep, in uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

Terug